TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0220
 
Az elmúlt 60 év gyakorlatának továbbfejlesztése a mai kor jegyében a hódmezővásárhelyi művészetoktatásban
TÁMOP-logo
Body: 

 


TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064 azonosítószámú
„Együtt, hogy jobb legyen” című projekt

A projekt megvalósításának időtartama:

2009. november 1. - 2010. december 31.

Pályázaton elnyert támogatás: 99 994722 Ft

Projektmenedzser: Farkas Zsuzsanna
Szakmai vezető: Patócs Anikó
Pénzügyi vezető: Dékány Éva
Projektasszisztensek: Zoltánné Balog Szilvia és Béni Márta
Pénzügyi asszisztens: Molnárné Koncz Regina

Főkedvezményezett neve, elérhetősége:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Konzorciumi partner neve, elérhetősége:
Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:
Wekerle Sándor Alapkezelő
1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Projekt célja:

A pályázat hhh-s és roma gyerekek iskolák közötti szegregációjának csökkentését, az óvoda korai fejlesztést támogató szolgáltatások elérését, az integrált nevelést támogató módszertanok alkalmazását célozza meg. Kiemelt célként kezeli az érettségit adó képzési formákban, illetve a minőségi szakképzésben továbbtanulók arányainak, lemorzsolódásának javítását.


Közvetlen célok:

 • IPR menedzsment kiterjesztése az összes intézményre, civil szervezetekre.
 • A beiskolázás során sikerül biztosítani az első évfolyamon a HHH gyermekek 15%-os arányát valamennyi iskola tekintetében.
 • SNI-tanulók személyre szabott fejlesztése.
 • Az általános és a középiskolák elkészítik és alkalmazzák pályaorientációs programjukat.
 • Működik az óvoda-iskola átmenet programja. Bevezetésre kerül a késleltetett írás-olvasástanítás, a kettős mentorálás. Akkreditáltatjuk az OPSTAP programot. Elindul a szociális kompetenciák és a tanuláshoz szükséges készségek korai fejlesztése. Bevezetjük a DIFER mérést már az óvodában.
 • A középfokú intézmények kidolgozzák az integrált oktatás kereteit, az általános iskolában folytatandó pályaorientációs tevékenységüket és a lemorzsolódás csökkentésének módszerét.
 • Mentorálás (tanoda) a lemorzsolódás csökkentése érdekében.
 • A pedagógusok részére a továbbképzések folytatása, motivációs terv kidolgozása, integrációs tréningek.
 • Mentorprogram továbbfejlesztése. – főiskolai hallgatók és a szociális szféra bevonásával kettős mentorálás működik minden intézményben.
 • Szorosabb együttműködés civilekkel, cigány szervezetekkel – A települési IPR menedzsment tagjai lesznek a civil szervezetek, közös programok valósulnak meg.

Hosszú távú célok:

 • A város összes intézményében sikerül fenntartani a szegregációmentes környezetet. 5 év átlagában minden osztályban max. 15% a HHH tanulók aránya.
 • Az óvodákban elkezdett programok kiterjednek a város összes óvodájára, az óvoda-iskola átmenet programjának működtetésével csökkennek az iskolai kudarcok.
 • A települési átlagnál magasabb HHH-arányú iskolákban 5-6. évfolyamra is kiterjesztjük az iskolaotthonos oktatás módszereit.
 • A HHH-gyermekek felzárkóztatására vertikális együttműködés zajlik óvodától a középfokú iskoláig valamennyi intézmény részvételével.
 • Horizontális együttműködés az egyes szektorok szakemberei között (oktatás-szociális feladatellátás-iskolaegészségügy)
 • A kompetenciaméréseken legrosszabbul és legjobban teljesítők közötti különbségek csökkentése. Csökken az 1. szint alatt és az 1. szinten teljesítő diákok száma 5%-kal.
 • Oktatási intézményen kívüli támogató rendszerek működtetése, a civil szervezetekkel történő találkozások, közös programok számának növelése.
 • A Tanoda hosszú távú működtetése.

Tanulóbarát környezet kialakítása minden intézményben.

A projekt célcsoportja:

Közvetlen célcsoport: az integráló intézmények tantestületei, a helyi Védőnői és a a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint a helyi döntéshozók és a helyi szakapparátus.

Közvetett célcsoport: a település összes közoktatási intézményének tanulói, kiemelten a HH/HHH helyzetű tanulók és a szülők. A projekt eredményeit módszertani képzésekkel, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokkal, kettős mentorálással, szociális kompetenciákat fejlesztő adaptált programokkal juttatjuk el a célcsoport felé. Hódmezővásárhely integrációra épülő közoktatási átszervezése során megtörtént a HH és a HHH-s célcsoport felkutatása, melynek eszközei:

 • Teljes körű szülői nyilatkozattétel,
 • Jegyzői nyilvántartás precíz kialakítása a szociális iroda munkatársai valamint az oktatási intézmények közreműködésével
 • A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés háttér adattáblái
 • Elkészült a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók területi elhelyezkedését bemutató térkép.
 • Jelenleg zajlik a településen az NFU munkatársai által végzett 200 interjús esélyegyenlőségi kutatás

 

Közoktatási koncepciónk rögzíti az integráció teljes intézményrendszerre történő kiterjesztését, melynek megvalósítása valamennyi intézményre egyaránt vonatkozik. A település integrációs feladataiban kiemelt szerepet játszó Klauzál Gábor Általános Iskola a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumi partnerként történő bevonását indokolta.

 

Az általános iskolák nevelőtestületei a HEFOP 2.1.5/b pályázat keretében felkészítésben részesültek, az óvodák illetve a szakközépiskolák módszertani fejlesztése, érzékenyítése azonban igényként jelentkezik. A közvetett célcsoport igénye pedig egyrészt a versenyképes munkaerővé válás, az érettségihez való eljutás valamint a szociális kompetenciák fejlesztése. A tevékenységek kialakításában a nevelőtestületek részt vettek, a helyi CKÖ-vel és a Roma Tanáccsal megtörtént az egyeztetés.

 

Az Európai Unió finanszírozásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg

 


ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest,
Váci út 45. "C" épület
Telefon: (1) 273-4250
E-mail: EUtamogatas@esza.hu

Telefon: 06 40 638 638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Wekerle Sándor Alapkezelő
Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon: (1)301-3200
E-mail: info@wekerle.gov.hu